Nieuws > Nieuwsbrief


Onze nieuwsbrief (meestal 4x per jaar) is dé manier om op de hoogte te blijven van onze activiteiten en projecten. Meld u aan!
Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Deze worden niet gebruikt voor andere doeleinden. Ook delen wij uw gegevens niet met anderen.

In deze nieuwsbrief kunt u lezen waar het Landschapsnetwerk mee bezig is en een positieve bijdrage aan heeft kunnen leveren:

 • De Patrijs is terug
 • WaardeVol Brummen
 • Lokale voedsel netwerken
 • Een Landschapsbiografie
 • Herstel groene infrastructuur

Ook ontvangt u hierbij de uitnodiging voor het jaarlijkse landschapsgesprek.

Het Landschapsgesprek 2019 op 18 november in de Reuvershoeve

De Patrijs terug in Brummen
De patrijs is een icoon. Een kwaliteitskeurmerk voor een agrarisch landschap met een hogere diversiteit aan flora en fauna. Wetende dat de patrijs in Brummen het niet makkelijk heeft hebben we in het Landschapsgesprek 2018 het plan opgevat om iets aan de leefomstandigheden te gaan doen. Met veel enthousiasme is in 2019 gestart met het inzaaien van stroken bloemrijk grasland. Op de eerste plaats in Cortenoever waar de patrijs nog met zekerheid voor komt, maar ook op andere locaties in de gemeente werden stroken bloemrijk grasland ingezaaid waarmee de voedselvoorziening van de patrijs wordt verbeterd. Zo maakt Brummen zich klaar voor uitbreiding en verdere verspreiding van de patrijs en wordt als bonus de algehele biodiversiteit gestimuleerd.

En er is succes te melden! In de laatste waarnemingen in Cortenoever (september) zijn 17 patrijzen geteld!

Het is de weg van de lange adem, maar de energie is er. Zo mogelijk gaan we in 2020 de aanpak verbreden met meer kleinschalige schuilmogelijkheden middels heggen en vogelbosjes op resthoeken van percelen.

+

WaardeVOL Brummen
In het project WaardeVOL Brummen wordt door Waterschap, provincie en gemeente samengewerkt met bewoners en boeren om het landschap aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering. Daarbij moeten de Natura 2000 gebieden klimaatbestendig worden, maar wordt ook aandacht besteed aan het tegengaan van de risico’s van grote droogte en hoosbuien voor agrariërs en bewoners.

Een van de maatregelen om de natuur veerkrachtiger te maken is het landschap buiten de natuurgebieden te dooraderen met natuurlijke elementen zoals houtwallen, bloemrijke randen en watergangen. In het Landschapsnetwerk is veel kennis aanwezig over hoe je dit zou kunnen aanpakken. Samen met het Waterschap en Arcadis werken we aan een werkwijze waarmee over enige maanden groepen bewoners en boeren aan het ontwerpen kunnen slaan.

+

Lokale voedselnetwerken
Marijn Struik (Bureau Happyland) is begonnen aan een periode van 2 jaar waarin hij binnen het samenwerkingsverband van Gemeente Brummen en Landschapsnetwerk het lokale voedselnetwerk verder gaat uitbouwen. In de projectgroep zitten ook zorginstelling Philadelphia en drie agrarische ondernemers. Doel is het prille voedselnetwerk dat nu is ontstaan uit te bouwen. Een van de kansrijke lijnen die we momenteel verkennen is de graanketen. Marijn onderzoekt de interesse bij lokale bakkers om lokaal graan af te nemen. Het mooie van graan is dat graanakkers bijdragen aan het landschap voor de Patrijs, zeker als die graanakkers randen met inheemse akkerkruiden hebben waarin zweefvliegen en sluipwespen leven die zorgen voor onderdrukking van luizen en andere schadeverwekkers. We verkennen dus eerst de mogelijkheid van een lokale vraag en gaan daarna bekijken welke boeren interesse hebben om dat graan te leveren.

+

Landschapsbiografie 2.0
Het Landschapsnetwerk heeft een plan ontwikkeld voor een Landschapsbiografie voor een door de bewoners en ondernemers van Brummen. Ons landschap is immers de leefomgeving van ons allemaal, en onder meer belangrijk voor onze gezondheid. Ons uitgangspunt is dat Biografie gratis ter beschikking wordt gesteld, en dat hij tot stand komt in samenwerking tussen het Landschapsnetwerk en bewoners en ondernemers in Brummen. Behalve informatie over het landschap bevat de box persoonlijke verhalen, een kaart met favoriete plekken en een biodiversiteitspel. Om dit plan te realiseren hebben we een flink budget nodig. Gemeente Brummen, Prins Bernhard Cultuurfonds, Waterschap Vallei en Veluwe, de papierindustrie en de Stichting Milieu- en Natuurplatform Brummen hebben al hun steun toegezegd. Op dit moment loopt een subsidieaanvraag bij de Provincie Gelderland. Wanneer die succesvol is, kan het project doorgang vinden. We hopen dat goede nieuws over enkele maanden te kunnen brengen!

+

Herstel groene infrastructuur in Brummen; de rol van bermen als ecologische verbindingszone.
Een advies van LNB

Bermen, oevers en dijken vormen een belangrijke basisstructuur voor de biodiversiteit in het landschap. Dit geldt echter alleen als ze goed worden beheerd. Helaas is er in de afgelopen decennia een beheerpraktijk ontstaan met klepelen en laten liggen van het maaisel of slootvuil. Dit heeft tot een sterke achteruitgang van de kwaliteit van de voorheen bloemrijke bermen in onze gemeente geleid. Die achteruitgang wordt o.a. zichtbaar door verruiging van de bermen met brandnetel en braam. Een ontwikkeling waardoor het bermbeheer alleen maar duurder wordt. Bloemrijke bermen en oevers, met bijbehorende insectenrijkdom, ontstaan onder voedselarme omstandigheden. Dat betekent dat het dode materiaal moet worden weggehaald. Rijkdom door schaarste dus. De praktijk van maaien, even laten liggen en dan afvoeren zorgt voor verschraling en herstel van soortenrijkdom. Dit is in feite hoe bloemrijke hooilanden eeuwenlang zijn beheerd.

Na een aantal gesprekken van LNB met de gemeente lijkt er inmiddels ook in Brummen ruimte te ontstaan voor verbetering van het beheer. Een stap naar verbetering van het bermbeheer vindt u in een rapport, op te vragen bij LNB. U leest hoe goed beheerde bermen, dijken en oevers niet alleen als leefgebied bijdragen aan het herstel van de biodiversiteit in het landelijk gebied,  maar tegelijk een rol hebben als ecologische verbindingszone. De bermen, oevers en dijken dragen zo maximaal bij aan een robuust natuurnetwerk in Brummen.

+

Landschapsgesprek 2019
Het jaarlijkse Landschapsgesprek gaat dit jaar over ‘Energieopwekking in het Brummens Landschap’. Landschapsnetwerk Brummen organiseert het in samenwerking met Brummen Energie op 18 november. De avond begint om 19:00 uur en vindt plaats in de Reuvershoeve in Brummen. Omdat we een hoge opkomst verwachten vragen we u zich aan te melden bij Quirine Dekker (LNB): qso@planet.nl. U ontvangt dan de uitnodiging en het programma.

Wat gaat de energietransitie betekenen voor het Brummens Landschap?

Om aan de internationale afspraken van Parijs (2015) te voldoen, gaat Nederland grootschalig zon- en windenergie opwekken. In 2030 moeten we 49% minder CO2 uitstoten dan in 1990. Hoe gaat dat er in het Brummens landschap uitzien? Kiest u voor zonneparken of juist voor windmolens? En waar moeten die dan komen en onder welke voorwaarden?

U wordt bijgepraat door deskundigen over de energieopgave, over oplossingen en de consequenties voor het Brummens Landschap. Aan de hand van het Dialoogspel van Brummen Energie komt u spelenderwijs met elkaar in gesprek over deze ontwikkeling.

Foto: Lars Soerink / www.vildaphoto.net


  Nieuws > Nieuwsbrief


  Onze nieuwsbrief (meestal 4x per jaar) is dé manier om op de hoogte te blijven van onze activiteiten en projecten. Meld u aan!
  Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Deze worden niet gebruikt voor andere doeleinden. Ook delen wij uw gegevens niet met anderen.

  In deze nieuwsbrief kunt u lezen waar het Landschapsnetwerk mee bezig is en een positieve bijdrage aan heeft kunnen leveren:

  • De Patrijs is terug
  • WaardeVol Brummen
  • Lokale voedsel netwerken
  • Een Landschapsbiografie
  • Herstel groene infrastructuur

  Ook ontvangt u hierbij de uitnodiging voor het jaarlijkse landschapsgesprek.

  Het Landschapsgesprek 2019 op 18 november in de Reuvershoeve

  De Patrijs terug in Brummen
  De patrijs is een icoon. Een kwaliteitskeurmerk voor een agrarisch landschap met een hogere diversiteit aan flora en fauna. Wetende dat de patrijs in Brummen het niet makkelijk heeft hebben we in het Landschapsgesprek 2018 het plan opgevat om iets aan de leefomstandigheden te gaan doen. Met veel enthousiasme is in 2019 gestart met het inzaaien van stroken bloemrijk grasland. Op de eerste plaats in Cortenoever waar de patrijs nog met zekerheid voor komt, maar ook op andere locaties in de gemeente werden stroken bloemrijk grasland ingezaaid waarmee de voedselvoorziening van de patrijs wordt verbeterd. Zo maakt Brummen zich klaar voor uitbreiding en verdere verspreiding van de patrijs en wordt als bonus de algehele biodiversiteit gestimuleerd.

  En er is succes te melden! In de laatste waarnemingen in Cortenoever (september) zijn 17 patrijzen geteld!

  Het is de weg van de lange adem, maar de energie is er. Zo mogelijk gaan we in 2020 de aanpak verbreden met meer kleinschalige schuilmogelijkheden middels heggen en vogelbosjes op resthoeken van percelen.

  +

  WaardeVOL Brummen
  In het project WaardeVOL Brummen wordt door Waterschap, provincie en gemeente samengewerkt met bewoners en boeren om het landschap aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering. Daarbij moeten de Natura 2000 gebieden klimaatbestendig worden, maar wordt ook aandacht besteed aan het tegengaan van de risico’s van grote droogte en hoosbuien voor agrariërs en bewoners.

  Een van de maatregelen om de natuur veerkrachtiger te maken is het landschap buiten de natuurgebieden te dooraderen met natuurlijke elementen zoals houtwallen, bloemrijke randen en watergangen. In het Landschapsnetwerk is veel kennis aanwezig over hoe je dit zou kunnen aanpakken. Samen met het Waterschap en Arcadis werken we aan een werkwijze waarmee over enige maanden groepen bewoners en boeren aan het ontwerpen kunnen slaan.

  +

  Lokale voedselnetwerken
  Marijn Struik (Bureau Happyland) is begonnen aan een periode van 2 jaar waarin hij binnen het samenwerkingsverband van Gemeente Brummen en Landschapsnetwerk het lokale voedselnetwerk verder gaat uitbouwen. In de projectgroep zitten ook zorginstelling Philadelphia en drie agrarische ondernemers. Doel is het prille voedselnetwerk dat nu is ontstaan uit te bouwen. Een van de kansrijke lijnen die we momenteel verkennen is de graanketen. Marijn onderzoekt de interesse bij lokale bakkers om lokaal graan af te nemen. Het mooie van graan is dat graanakkers bijdragen aan het landschap voor de Patrijs, zeker als die graanakkers randen met inheemse akkerkruiden hebben waarin zweefvliegen en sluipwespen leven die zorgen voor onderdrukking van luizen en andere schadeverwekkers. We verkennen dus eerst de mogelijkheid van een lokale vraag en gaan daarna bekijken welke boeren interesse hebben om dat graan te leveren.

  +

  Landschapsbiografie 2.0
  Het Landschapsnetwerk heeft een plan ontwikkeld voor een Landschapsbiografie voor een door de bewoners en ondernemers van Brummen. Ons landschap is immers de leefomgeving van ons allemaal, en onder meer belangrijk voor onze gezondheid. Ons uitgangspunt is dat Biografie gratis ter beschikking wordt gesteld, en dat hij tot stand komt in samenwerking tussen het Landschapsnetwerk en bewoners en ondernemers in Brummen. Behalve informatie over het landschap bevat de box persoonlijke verhalen, een kaart met favoriete plekken en een biodiversiteitspel. Om dit plan te realiseren hebben we een flink budget nodig. Gemeente Brummen, Prins Bernhard Cultuurfonds, Waterschap Vallei en Veluwe, de papierindustrie en de Stichting Milieu- en Natuurplatform Brummen hebben al hun steun toegezegd. Op dit moment loopt een subsidieaanvraag bij de Provincie Gelderland. Wanneer die succesvol is, kan het project doorgang vinden. We hopen dat goede nieuws over enkele maanden te kunnen brengen!

  +

  Herstel groene infrastructuur in Brummen; de rol van bermen als ecologische verbindingszone.
  Een advies van LNB

  Bermen, oevers en dijken vormen een belangrijke basisstructuur voor de biodiversiteit in het landschap. Dit geldt echter alleen als ze goed worden beheerd. Helaas is er in de afgelopen decennia een beheerpraktijk ontstaan met klepelen en laten liggen van het maaisel of slootvuil. Dit heeft tot een sterke achteruitgang van de kwaliteit van de voorheen bloemrijke bermen in onze gemeente geleid. Die achteruitgang wordt o.a. zichtbaar door verruiging van de bermen met brandnetel en braam. Een ontwikkeling waardoor het bermbeheer alleen maar duurder wordt. Bloemrijke bermen en oevers, met bijbehorende insectenrijkdom, ontstaan onder voedselarme omstandigheden. Dat betekent dat het dode materiaal moet worden weggehaald. Rijkdom door schaarste dus. De praktijk van maaien, even laten liggen en dan afvoeren zorgt voor verschraling en herstel van soortenrijkdom. Dit is in feite hoe bloemrijke hooilanden eeuwenlang zijn beheerd.

  Na een aantal gesprekken van LNB met de gemeente lijkt er inmiddels ook in Brummen ruimte te ontstaan voor verbetering van het beheer. Een stap naar verbetering van het bermbeheer vindt u in een rapport, op te vragen bij LNB. U leest hoe goed beheerde bermen, dijken en oevers niet alleen als leefgebied bijdragen aan het herstel van de biodiversiteit in het landelijk gebied,  maar tegelijk een rol hebben als ecologische verbindingszone. De bermen, oevers en dijken dragen zo maximaal bij aan een robuust natuurnetwerk in Brummen.

  +

  Landschapsgesprek 2019
  Het jaarlijkse Landschapsgesprek gaat dit jaar over ‘Energieopwekking in het Brummens Landschap’. Landschapsnetwerk Brummen organiseert het in samenwerking met Brummen Energie op 18 november. De avond begint om 19:00 uur en vindt plaats in de Reuvershoeve in Brummen. Omdat we een hoge opkomst verwachten vragen we u zich aan te melden bij Quirine Dekker (LNB): qso@planet.nl. U ontvangt dan de uitnodiging en het programma.

  Wat gaat de energietransitie betekenen voor het Brummens Landschap?

  Om aan de internationale afspraken van Parijs (2015) te voldoen, gaat Nederland grootschalig zon- en windenergie opwekken. In 2030 moeten we 49% minder CO2 uitstoten dan in 1990. Hoe gaat dat er in het Brummens landschap uitzien? Kiest u voor zonneparken of juist voor windmolens? En waar moeten die dan komen en onder welke voorwaarden?

  U wordt bijgepraat door deskundigen over de energieopgave, over oplossingen en de consequenties voor het Brummens Landschap. Aan de hand van het Dialoogspel van Brummen Energie komt u spelenderwijs met elkaar in gesprek over deze ontwikkeling.

  Foto: Lars Soerink / www.vildaphoto.net