Klimaatverandering

Studio544Klimaatverandering

Terug naar projecten

Landschap aanpassen aan klimaatverandering

Klimaatverandering heeft vele kanten. Om klimaatverandering te stoppen moeten we de uitstoot van broeikasgassen rigoureus beperken. Zie het project Energietransitie en landschap voor wat dit in het Brummense landschap teweeg kan brengen. Maar alle beperkende maatregelen ten spijt: het klimaat verandert al. Het wordt warmer, de zomers worden droger en extreme buien heftiger. Deze veranderingen hebben invloed op het watersysteem en op ecosystemen. We zien droogte in weilanden en natuurgebieden, we zien nieuwe soorten komen en andere verdwijnen, en de samenhang binnen ecosystemen wordt verstoord.

Door aanpassingen in het landschap kan je die effecten dempen. Een andere inrichting kan ervoor zorgen dat regenwater beter wordt vastgehouden voor droge tijden. Door versterking van de groene infrastructuur van het landschap (het netwerk  van natuurlijke elementen zoals houtwallen en bloemrijke bermen) krijgt de natuur meer veerkracht en kan zich makkelijker herstellen van perioden met extreem weer.

Zie project biodiversiteit voor onze inspanningen om de groene infrastructuur te verbeteren.  


WaardeVOL Brummen

In het project WaardeVOL Brummen wordt het landschap tussen Hall, Oeken en Voorstonden aangepast aan klimaatverandering. Hier liggen twee belangrijke natuurgebieden met Natura-2000 status: Leusveld en Voorstonden. Het Landschapsnetwerk is partij in een bijzondere samenwerking van Waterschap Vallei en Veluwe, Provincie Gelderland, Gemeente Brummen, bewoners, agrariërs en Natuurmonumenten. Het Landschapsnetwerk adviseerde een procesaanpak die leidde tot een op vertrouwen gebaseerde samenwerking. Een aanpak die ruimte biedt aan creatieve oplossingen waar veel partijen tegelijk baat bij hebben. Het Landschapsnetwerk bracht ook kennis in over hoe klimaatverandering doorwerkt op ecosystemen en biodiversiteit en welke maatregelen daarvoor een oplossing bieden. Deze maatregelen zijn opgenomen in het schetsontwerp, dat in de zomer van 2020 gereed kwam.

Klik hier voor de brochure over het project die in de landschapsbiografie is opgenomen. 

Zie ook de website van het Waterschap Vallei en Veluwe

Voor presentaties van het Landschapsnetwerk tijdens bewonersbijeenkomsten, zie;